ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Каква е целта на платформата „ОББ Търговски Клуб“?

Платформата „ОББ Търговски Клуб“ има за цел да улесни и засили международния бизнес на клиентите на ОББ чрез предоставяне на обширна информация за различните международни пазари (чрез модула „Търговски ресурси“) и чрез улесняване намирането на подходящи нови международни контрагенти (чрез модула „Търговски клуб“)

Могат ли всички компании да използват уеб платформата „ОББ Търговски клуб“

Не, платформата може да се ползва само от клиенти на ОББ след съответна покана или одобрение от ОББ.

Ако сте бизнес клиент на ОББ и желаете достъп, но все още не сте получили покана, моля свържете се с Вашия Мениджър за връзка с клиенти.

Какви са предимствата да си потребител на платформата „ОББ Търговски клуб“?

Платформата предлага широка гама услуги и информация за международната търговия. Регистрацията е безплатна за компаниите клиенти на ОББ.

Тя е ключ към прости и ефективни решения, които ще Ви помогнат да разширите бизнеса си по целия свят, вкл. в страните от ЕС.

Защо трябва да използвам персоналната си страница? Възможно ли е да се променя или изменя профил?

Вашата персонална страница Ви позволява да изберете своите предпочитания, да променяте персоналната си информация, както и Ви осигурява достъп до пощенската кутия. Тя Ви дава достъп до основната страница (след влизане със съответната парола). Също така много лесно можете да променяте или изменяте профила си.

Данните от профила Ви също позволяват на другите потребители да ви идентифицират като потенциален техен контрагент, както и на платформата да работи по най-ефективен начин.

Защо дружествата трябва да ползват парола за достъп до услугите на платформата?

Нужно е компаниите да се идентифицират с определен акаунт, за да управляваме тяхната информация правилно и да елиминираме некоректна употреба на платформата.

С кого мога да се свържа при проблем?

Ако имате проблем с достъпа до платформата, съдържанието или друго, може да ни изпратите обратна информация, въпроси и предложения чрез формата за контакт. Ще се свържем с Вас в съвсем кратък срок.

Как мога да предоставя обратна връзка или да Ви информирам за моите очаквания, нужди, и т.н.?

Просто е. Лесно можете да зададете въпросите си чрез формата ни за контакт. Възможно най-бързо ще получите отговор.

Как мога да имам достъп до търговската статистика за дадена страна?

След като сте регистрирали акаунт може да отидете в “Търговски ресурси“ и да ползвате статистическите данни за чуждестранната търговия в секция Import/Export flows към Explore new markets.

Аз не съм МСП. Може ли все пак да използвам сайта?

Да, може да използвате платформата, след съответна покана или одобрение от ОББ.

Какъв вид информация предлага модулът „Търговски ресурси?

ОББ Търговски ресурси предоставя информация за международната търговия и специални услуги в помощ на глобалните Ви операции по отношение на:

Аз съм физическо лице, което не е свързано с дадена компания. Мога ли все пак да ползвам платформата?

Не, платформата „ОББ Търговски клуб“ е предназначена за употреба само от компании, които искат да стартират или да засилят международната си дейност.

Как може да получа достъп/парола?

Първоначалният достъп до платформата става чрез специален код за активация, предоставян от ОББ. След това достъп е чрез парола, генерирана в процеса на регистрация.

След влизане в платформата, Вие ще имате достъп до съобщенията си, ще може да прелиствате и да ползвате безплатно наличните за Вас модули и услуги.

Забравена парола. Как да я възстановя?

Просто кликнете върху “Забравена парола?” и въведете и-мейл адреса, използван при регистрация на акаунта. Автоматично ще получите и-мейл с потребителско име и парола.

Какво представлява моята Бизнес визитка?

Първа стъпка за успешно включване в „ОББ Търговския клуб“ е създаване и попълване на Бизнес визитка.

Предоставянето на цялата нужна информация Ви позволява да откриете подходящи контрагенти и да се възползвате от нови възможности. Не забравяйте да посочите линк към уеб сайта на компаниите си, лого и кратко описание на дейностите и бизнес интересите си. Включете всички продуктови кодове, описващи по възможно най-добър начин продуктите, които желаете да закупите или продадете.

В профила си можете да проследите процента на завършеност на визитката си.

Какви са Бизнес възможностите?

Регулярно ще получавате Бизнес възможности, предложени от нашия Мениджър на общността. Вие избирате дали да ги приемете или отхвърлите ако не са интересни за Вас. Можете също да ги добавите към своя регистър с адреси.

Съществува и опцията да поискате от Мениджъра на общността да направи специален подбор на потенциални контрагенти, съобразен с Ваши специални потребности.

FAQ

What is the objective of the UBB Trade Club platform?

The UBB Trade Club consists of an extensive library of trade information which provides information on international markets for import and export companies (i.e. the “Trade resources” module) as well as a matchmaking tool to find potential counterparts for your business (i.e. the “Trade Club” module)

Can all companies use the UBB Trade Club platform?

No, The UBB Trade Resources is a dedicated service for our UBB customers and is by invitation only.

If you are a UBB customer and have not yet received an invitation, please contact your relationship manager. A company can request to enroll via the online form as well, a validation process based on enrolment criteria will be conducted in order to grant eventual membership.

What are the advantages of a subscription to the UBB Trade Club platform?

UBB Trade Club offers a wide range of services and information on international trade. Registration is free for UBB client companies.

The platform is key to finding simple and effective solutions to help expand your business overseas. Not only overseas but for all international trade expansions, including intra EU member state trade deals.

Why should I use my personal page? Is it possible to change or modify a profile?

Your personal page allows you to choose your preferences, modify your personal information, and access your inbox. From there, you can access the main page (after logging in the upper-right hand corner). You can also easily change or modify your profile. The company identification and company details will also allow other club companies to identify potential business opportunities and allow the trade platform as efficient as possible in terms of matchmaking.

Why must companies log in in order to access the website's services?

We ask companies to be identified with a certain account in order to properly manage its information and eliminate inappropriate usage of the website.

If there is a problem, who can I contact?

If you encounter a problem with platform access, available content, or more, you can send us your feedback, questions, and suggestions via the contact form. We will get back to you shortly.

How can I provide feedback or inform you of my expectations, needs, etc.?

It's simple. Thanks to our contact form, you can easily ask your questions. A reply will be sent to you as quickly as possible.

How can I access a country's trade statistics?

After your account registration, you can go to "Trade Resources“ and find foreign trade statistics in the import/export flows section under explore new markets..

I am not a small and medium-sized enterprise (SME). Can I still use the platform?

Yes, you can still use the UBB Trade Club platform.

What kind of information does UBB Trade Resources offer?

UBB Trade Resources provides information on international trade and specialty services to help assist you in your global operations with regards to:

I am an individual not linked to a certain company. Can I still use the website?

No, the Trade Club and Trade Resources are dedicated to companies that want to start or strengthen their foreign activities.

How can I obtain an access/password?

The initial access to the UBB Trade Club platform is by an activation code provided by UBB. Then, the access is based on a password created by you during the registration process. Once you successfully log in, you can access your messages, browse, and gain free entry to the modules and services available to you.

I forgot my password. How can I recover it?

Simply click on "forgot your password?" and enter the e-mail address used during your account registration. You will automatically receive an e-mail with your username and password.

What is my business card?

The first step to successfully engaging in the Club is to create and complete your business card.

Providing all required information allow your chances to find relevant counterparts and engage in opportunities. Ensure that you provide a link to your companies' website, include your logo and that you provide a concise description of your activities and business interests. Include all relevant product codes which describe the best possible way the products you wish to buy or sell.

You can see on your profile the percentage of completion your business card has reached.

What are Business opportunities?

You will receive regularly business opportunities suggested by our Community Manager. Choose to engage or discard them if they are not interesting for you. You can also add them to your contact book.

You also have the option to ask our Community Manager for specific and customized Matchmaking.