Общи условия за използването на Интернет платформа „ОББ Търговски клуб“ на „Обединена българска банка“ АД 

I ВЪВЕДЕНИЕ

1. Преамбюл: Добре дошли!

Добре дошли в Интернет платформата „ОББ Търговски клуб“ - интернет базирана платформа, която предлага достъп до бизнес информация на бизнес клиенти на ОББ чрез модула „Търговски клуб“, както и достъп до специализирана пазарна и търговска информация чрез модула „Търговски ресурси“.

„ОББ Търговски клуб“ на ОББ предоставя възможност на бизнес клиентите на ОББ да се свързват и обменят информация, както помежду си, така и с клиенти от други банки.  При регистрация и ползване на платформата, Вие се съгласявате със и следва да спазвате настоящите Общи условия.

Моля, имайте предвид, че достъпът до Платформата и регистрацията, описана по-долу, подлежи на одобрение от  ОББ.

2. Дефиницииs

Бизнес визитка:Бизнес визитката предоставя основните данни за бизнес клиента на ОББ. Мениджърът на общността може да редактира или премахва елементи от визитката по всяко време, по собствена преценка и без да е длъжен да се мотивира.

Данни в бизнес визитката: Информация, връзки към Интернет страници и файлове, споделяни от бизнес клиент на ОББ в бизнес визитката за целите на представяне на фирмата му.  Мениджърът на общността може да редактира или премахва данни от визитката по всяко време, по собствена преценка и без да е длъжен да се мотивира.

Мениджър на общността : Мениджърът на общността управлява „ОББ Търговски клуб“ съгласно предвиденото в настоящите Общи условия. Тази услуга се извършва на английски език. Той/ тя може да бъде намерен на адрес tradeclub@ubb.bg.

Бизнес клиент: Бизнес клиент на ОББ, който е преминал процес по регистрация и е одобрен от ОББ за участие в Платформата. Един бизнес клиент може да участва в Платформата чрез няколко потребителя.

Съдържание: данни от бизнес визитките, съобщения от/между бизнес клиенти/потребители  и/или всякакви други данни, публикувани в Платформата. 

Администратор:има значението, определено в Регламент GDPR.

Субект на данните: има значението, определено в Регламент GDPR.

ЕЕ или Export Enterprises Export Entreprises SA , Société Anonyme с капитал от 1.000.370 евро със седалище: 1, rue de Стокхолм – Париж, регистрирано в RCS Париж под SIREN номер: 950571224.

Регламент GDPR Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕС.

ОББ „Обединена българска банка“ АД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието на Република България с ЕИК 000694959.

„ОББ Търговски клуб“ (Платформа или „ОББ Трейд клуб“) Интернет платформа, разработена и управлявана от Export Enterprices за ОББ, предоставяща възможност на бизнес клиентите на ОББ , при спазване на настоящите Общи условия,  чрез модула „Търговски клуб“ да се свързват и обменят информация, както помежду си, така и с клиенти от други банки и чрез модула „Търговски ресурси“ да получат достъп до специализирана пазарна и търговска информация, сегментирана по отделни страни и региони. Същата работи във взаимовръзка с аналогичните платформи, разработени и управлявани от Export Enterprices за другите банки от Групата на KBC и останалите банки, участващи в „Trade Club Alliance“, ръководен от Банко Сантандер, Испания.

Възможности: Чрез модула „Търговски клуб“ Платформата предлага автоматичен сценарий за подбор, който избира възможни партньори за дадена компания, въз основа на търгувани продукти и теми, представляващи интерес. Този автоматичен подбор е наречен „Избор от ОББ“. Отделно, Мениджърът на Общността може да подбере и определи възможности за една компания, базирани на търгувани продукти и теми, представляващи интерес. Този подбор е наречен „Избор от Мениджър на общността“.

Лични данни: Имат значението, както е определено в Регламент GDPR

Обработващ лични данни: Има значението, определено в Регламент GDPR.

Общи условия: Настоящите общи условия.

Потребител: Физическо лице, представител на регистриран в платформата бизнес клиент, действащ от името и за сметка на бизнес клиента.

Съобщение на потребителя: Съобщение, изпратено от един потребител до друг потребител в „ОББ Търговски клуб“.

Трети лица: Лица и организации, одобрени от ОББ, които могат да поместват промоционални съобщения в Платформата.

II ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Достъп до Платформата

A. Регистрация

Платформата е достъпна изключително за бизнес клиенти на ОББ. С осъществяването на първоначалния и всеки следващ достъп до Платформата, всеки потребител, действайки от името и за сметка на бизнес клиента, приема и настоящите Общи условия.

ОББ си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предварително уведомление, като измененията влизат в сила незабавно след публикуването на измененията на Платформата, освен ако в тях не е предвидено друго. С осъществяването на достъп до и използването на Платформата, се счита, че потребителят се е съгласил с измененията.

При първи достъп до Платформата, потребителят следва да въведе изискуемата информация в регистрационната форма. ОББ има право да преустанови достъпа до Платформата, в случай на подаване на неточна, невярна или неактуална информация.

След попълването на формата от страна на потребителя, Платформата генерира идентификационни данни за достъп на потребителя. Тези данни са предназначени единствено за достъп на потребителя до Платформата, като потребителят няма право да я разкрива на трети лица, а в случай на узнаване на данните от трети лица, потребителят следва да уведоми незабавно ОББ. ОББ предоставя достъп до Платформата 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, като не носи отговорност за преустановяване на достъпа до сайта по причини извън нейния контрол, както и в случаите на профилактика и поддръжка на Платформата и/или свързаното с нея оборудване. ОББ не поема отговорност за каквито и да било загуби, вреди, щети или пропуснати ползи, възникнали поради липсата на достъп до Платформата, независимо от причината.

B. Прекратяване на  достъпа до Платформата и деактивиране на потребителски профил

ОББ има право да прекрати и/или ограничи достъпа до Платформата и/или да деактивира потребител на бизнес клиент по всяко време, без да посочва причина за решението си.

В допълнение на горното, ОББ има право да преустанови достъпа на бизнес клиент до Платформата с едномесечно предизвестие до потребителя, изпратено на email адреса, използван от потребителя за регистрация в Платформата, без да посочва причина за решението си.

Искане на потребителя за прекратяване ще доведе до деактивиране, но не непременно и до изтриване на акаунта.

В случай на прекратяване на достъпа по някаква причина, ОББ си запазва правото да изтрива или не акаунта на потребителя по свое усмотрение, както и да изтрие или не някакво съдържание по свое усмотрение.

2. Информация за обработката на лични данни

За достъп до услугите, предлагани чрез Платформата,  ще са необходими личните данни на Потребителя. Личните данни ще бъдат обработвани с цел регистрация на Потребителя, администриране на услугите и осигуряване на комуникация между бизнес партньорите чрез Платформата. Личните данни, които се обработват, се ограничават до потребителско име и имейл адрес.

ОББ отговаря за обработването на личните данни в „ОББ Търговски клуб“.  Съвместно с другите банки, ползващи разработени и управлявани от ЕЕ платформи за формиране на свои собствени търговски клубове/общности/групи, банките действат съвместно като Контрольори за общността на търговските клубове. Export Enterprises, базирана в ЕС компания действа като обработващ на личните данни. Export Enterprises управлява Платформата и ще обработва лични данни само в съответствие с указанията на ОББ.

Други потребители и други банки, които са свързани с Платформата,  могат да бъдат получатели за личните данни на Потребителя. В този случай личните данни могат да бъдат прехвърлени в страни извън Европейското икономическо пространство, а ОББ трябва да приеме  стандартните европейски договорни клаузи с тези трети страни.

Повече подробности за това как ОББ обработва лични данни и специално  правата на субекта на лични данни, се съдържа в  Информация за обработване на лични данни на клиенти на ОББ.

3. Общо съдържание на Платформата

Всяка информация на Платформата  освен ако не е изрично посочено, не представлява предложение, покана за сключване на договор или обвързващо задължение от страна на ОББ и не следва да се разглежда като препоръка за сключване на сделка и/или за предприемането или въздържането от определено поведение. Информацията не трябва да се разглежда или се използва като професионален съвет от ОББ и не взема под внимание индивидуалните изисквания на бизнес клиента или потребителя.

4. Отговорност на  ОББ

Всички услуги, достъпни през или чрез Платформата, се предлагат от ЕЕ или трети страни. ОББ не е страна по съответните правоотношения между потребителите на Платформата, не гарантира и не носи каквато и да е било отговорност за вреди и/или пропуснати ползи, вследствие на неизпълнение на каквито и да е било задължения на бизнес клиент и/или потребител на Платформата към друг бизнес клиент и/или потребител на Платформата и/или към трета страна. ОББ не отговаря за точността, актуалността и надеждността на информацията в Платформата, помествана от потребителите или налична на други сайтове, намиращи се извън контрола на ОББ.

5. Права върху интелектуалната и индустриалната собственост

Приложими към съдържанието на Платформата са разпоредбите на българското законодателство за защита на авторското право и интелектуалната и индустриалната собственост. Примери за съдържание на Платформата са текстове, изображения, снимки, филми, бази данни, графики и таблици, произволни общи графични и/или текстови презентации, методи, процеси, функции и софтуер, които се използват за функционирането на Платформата. Бизнес клиентите и потребителите нямат право да копират и/или възпроизвеждат съдържанието на Платформата без изричното писмено разрешение на  ОББ за всеки отделен случай.

Бизнес клиентите и потребителите имат право  да използват данните и информацията от Платформата, както и наименованията на разделите в него изключително за свои вътрешни цели и да не ги споделят с трети страни, възмездно или безвъзмездно, както и да не регистрират термините „Търговски клуб“ или „Търговски ресурси“ под каквото и да е име на Интернет домейн от първо ниво.

Забранено е използването на данни от Платформата, като мета-маркери или команди в HTML език, които, дори и да не променят визуализацията или форматирането на определена команда, дават инструкции на електронните агенти или търсачките за подобряване на резултатите от търсенето.

6. Наличност на платформата

При проблеми с достъпа и/или използването на Платформата,  потребителите могат да изпратят съобщение до секцията „Връзка с нас“, достъпна на началната страница на сайта.  ОББ не поема отговорност за каквито и да било щети, възникнали поради липсата на достъп до услуги на Платформата или в резултат на щетите, причинени от вируси, повредени файлове, грешки, пропуски, прекъсвания на услугата, заличаване на съдържание, проблеми с мрежата, доставчици или телефонни връзки и/или телематични връзки, неразрешен достъп, манипулиране на данни или повреда и/или дефектни функции на електронните устройства на самия потребител.

7. Процедури за използване на Платформата

В допълнение към горния параграф, ОББ декларира и че съдържанието на платформата не може да бъде напълно или частично копирано, възпроизвеждана преиздавано, зареждано, предавано, изпращано или разпространявано под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на ОББ; при все това, потребителите имат право да разпечатват, изтеглят и преглеждат част от съдържанието на платформата, в съответствие с настоящите Общи условия и при спазване на законодателството за защита на интелектуалната и индустриална собственост.

По същия начин съдържанието на платформата може да не бъде изцяло или частично разпространявано чрез комуникационни канали като интернет, телевизионни или радиосистеми или някоя друга система без предварително писмено разрешение от  ОББ.

Вие се съгласявате да не продавате, препродавате или предлагате за каквато и да е търговска цел която и да е част от платформата, достъпа до платформата или съдържанието без изричното писмено съгласие на ОББ.

Потребителите са единствените, носещи отговорност за използването на уеб сайта и неговото съдържание. Поради това ОББ не може да бъде по никакъв начин считана за отговорна, ако Потребителят използва сайта или неговото съдържание незаконно.

8. Задължения на Потребителите на Платформата

Всички Потребители, които имат достъп до Платформата, безусловно декларират, че са пълнолетни и са съгласни да не използват Платформата и материалите, които съдържа, за незаконни цели, в противоречие с приложимото законодателство и/или в нарушение на правата на трети страни, както и да спазват настоящите Общи условия при използването ѝ.

Потребителите нямат право да:

(а) променят, нарушават, деактивират или увреждат защитните елементи на Платформата;

(б) се намесват по какъвто и да е начин в навигацията на Платформата или при използването на услуги, като, но не само, да претоварят системата или самия Портал или да разпространяват вируси;

(в) получат достъп до услуги, предлагани от платформа, различна от началната страница на Платформата;

(г) се опитат да заобиколят мерките за сигурност на Платформата или да нарушат мрежата, в която това се случва чрез достъп до данни, които не са специално предназначени за Потребителя или да изпробват сигурността на други мрежи (например чрез „сканиране на портове“);

(д) извършват всякакъв вид наблюдение на мрежата, за да прехванат данни, които не са специално предназначени за отделни потребители;

(е) изпращат нежелани имейли, включително „нежелана поща“ или други рекламни материали до лица, които не са изрично поискали такива. По-конкретно, на потребителите  изрично се забранява да изпращат нежелани масови имейли („групова поща“), включително търговски имейли, съобщения за промоции или информация за политически или религиозни проучвания;

(ж) изпращат или получават информация и/или съдържание, което е технически вредно (включително, но не само компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, червеи, вредни компоненти, повредени данни или друг зловреден софтуер или вредни данни); това може да причини неоправдани смущения, инциденти или атаки; не може да има за цел прихващане или опит да се прихванат комуникации, предавани чрез телекомуникационни системи; не е предназначен за какъвто и да е вид измамни цели.

Всички потребители се съгласяват да уведомяват а ОББ, ако открият или узнаят някое от горепосочените обстоятелства, като попълнят уеб формуляра в раздел „Свържете се с нас“ на началната страница на Платформата.

9. Свързване и рамкиране

Не е разрешено без предварително писмено разрешение от ОББ да се създават връзки с началната страница или дори с вътрешни и/или допълнителни страници на Платформата (т.е. „дълбоки връзки“) или да се въвежда или представя съдържанието на Платформата на друг Портал (“Framing”).

За да получат такова писмено разрешение, заинтересованите страни трябва да подадат отделно заявление, като попълнят уеб формуляра в секцията "Свържете се с нас" на началната страница. При условие, че заявлението за създаване на връзка е одобрено, заявителят ще получи неизключителен и непрехвърляем лиценз за използването на термина "Търговски ресурси", единствено с цел осигуряване на хипервръзка от интернет присъствието на съответните притежатели на права върху Платформата, като всяка друга употреба е изрично изключена.

Нарушението на условията, предвидени в този параграф, също ще бъде наказано съгласно съответните закони като нелоялна конкуренция.

10. Бисквитки

Уеб сайтът използва „бисквитки“ за технически цели. Те покриват данни кога влизате в Платформата, всякакви персонализирани настройки и работата ви в мрежата. Потребителят ще бъде помолен да даде съгласието си за използването на „бисквитки“ чрез бисквитка. Бисквитките са необходими за оптимизиране на вашите навигация и браузване.

Когато влизате в този Портал, вие приемате, че можем да поставяме "бисквитки" на компютъра или на всяко друго устройство, което използвате за достъп до Платформата.

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се съхранява на вашия твърд диск от Платформата, който посещавате. Текстовият файл съдържа информация и, наред с други неща, се използва за подпомагане на посетителите да използват съответния Портал.

Има два типа „бисквитки“. Първият тип, който се нарича постоянна „бисквитка“, съхранява файл на твърдия ви диск за определен период от време. Другият тип, който се нарича сесийна „бисквитка“, се съхранява само временно по време на посещението на даден сайт.

По отношение на Платформата използваме и двата типа „бисквитки“, за да правим статистиката на посещенията по-надеждна и да увеличим функционалността за нашите потребители.

Условие за използване на услугите на Платформата е, че сте приели използването на сесийни „бисквитки“. Тези „бисквитки“ ви позволяват да използвате Платформата  и се премахват, когато излезете от Платформата.

Ако не искате да приемате „бисквитки“, можете да промените настройките за сигурност на вашия браузър (Internet Explorer, Firefox, Chrome и т.н.).

11. Промени или допълнения към Платформата

ОББ има право да заменя, добавя, променя и/или изменя Платформата и/или нейното съдържание по всяко време без предизвестие и по свое усмотрение. Това може да доведе до временна или постоянна загуба на достъп до Платформата и/или нейното съдържание, за което ОББ не носи отговорност.

12. Приложимо право и юрисдикция

Приложимо към настоящите Общи условия е българското законодателство и спорове във връзка с тях се отнасят за разрешаване от компетентния български съд в гр. София.

13. Известия

Уведомленията относно използването на Платформата трябва да бъдат изпращани в писмен вид като препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес: Export Enterprises, 1 rue de Stockholm F-75008 Paris, FRANCE

III РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ МОДУЛ „ТЪРГОВСКИ КЛУБ“ НА ПЛАТФОРМАТА

В допълнение на горното, следните разпоредби се прилагат към модул „Търговски клуб“ на Платформата.

1. Функционалност

 • Търговският клуб е Портал на бизнес общността, моля, дръжте се добре и уважавайте членовете: не спамвайте, не крадете, не плагиатствайте и т.н.
 • Вие знаете, че имаме право да редактираме и премахваме постинги и да премахнем профила Ви или да блокираме достъпа Ви до Платформата по наше усмотрение.
 • Вие знаете, че Съдържанието, което сте чели в Търговския клуб, е публикувано от други потребители и може да не е било преглеждано или редактирано от Мениджъра на общността по времето, когато сте го прочели.

2. Без незаконна или забранена употреба

Търговският клуб се предоставя единствено като удобство за Вас. С използването на Търговския клуб вие гарантирате, че няма да използвате  Търговския клуб, или съдържанието, получено от  Търговския клуб, за цел, която е незаконна или забранена от тези Общи условия .

Без да ограничаваме общото съдържание на гореизложеното, Вие се съгласявате да не:

1. предавате чрез Търговския клуб незаконен, тормозещ, клеветнически, обиден, извратен, клеветнически, вулгарен, неприличен, нарушаващ неприкосновеността на личния живот, омразен или расистки, етнически или друг вид неприемлив, заплашителен или вредоносен материал от какъвто и да е вид или природа; или материал, който насърчава поведение, което би могло да представлява престъпно деяние, поражда гражданска отговорност или по друг начин нарушава приложимото местно, държавно, национално или международно право или правило;

2. се представяте за лице или организация, включително, но не само, служител на  Търговския клуб или потребител, или погрешно да посочвате или по друг начин да представяте погрешно Вашата принадлежност към дадено лице или организация;

3. качвате, публикувате или по друг начин предавате съдържание, което нямате право да предавате по силата на някакъв закон или договорни или доверителни отношения, като вътрешна информация, собствена и поверителна информация, научена или оповестена като част от трудовите правоотношения или по споразумения за поверителност;

4. качвате, публикувате или по друг начин предавате съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или други права на собственост на която и да е страна;

5. качвате, публикувате или по друг начин предавате материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;

6. се намесвате, опитвате да получите неоторизиран достъп или разстройвате дейността на Търговски клуб или компютърните системи, осигуряващи хостинг Търговския клуб;

7. нарушавате приложимото местно, държавно, национално или международно право;

8. „дебнете“ или тормозите по друг начин някого;

9. копирате или прехвърляте част от Търговския клуб ;

10. популяризирате или да предоставяте информация за незаконни дейности, да насърчавате физическа вреда или нараняване на група или индивид или да насърчавате всякакви действия на жестокост спрямо животните; и

11. пречите на ползването на Търговския клуб от друг потребител.

3. Задължения на потребителите

Потребителите са длъжни:

 • да предоставят истински, точни, актуални и пълни данни за Бизнес визитки
 • да поддържат и бързо да актуализират данните за Бизнес визитки

Потребителите са изцяло и единствено отговорни за запазването на поверителността на своите пълномощия за достъп до Търговския клуб; те са изцяло и единствено отговорни за всички дейности, които се извършват там.  ОББ не носи отговорност за неправилна употреба или злоупотреба със съдържание, публикувано в Търговския клуб от страна на потребители .

Мениджърът на Общността насърчава Потребителите да отговорят на всички искания, най-малкото, за да ги информира за получаването, но Мениджърът на общността в никакъв случай не носи отговорност за липсата на отговор. Повторното отсъствие на отговор от страна на Потребител може да е причина за премахването на неговия профил или блокирането на достъпа му до Търговския клуб, ако се сметне за необходимо.

ОББ не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, възникващи от неспазването на този раздел от страна на Потребителя.

4. Мениджърът на общността

Мениджърът на Общността има право да премахва/добавя/ прави промени в информацията в Търговския клуб. Тази информация се отнася, но не се ограничава, до данни за визитни картички, информация за съдържанието и съобщения на потребителя. Мениджърът на Общността има право да ограничава съобщенията и взаимодействието на членовете. Мениджърът на Общността, действащ в рамките на Търговския клуб, си запазва правото, но не е задължен, да следи споровете между Потребителите и да ограничи, прекрати или закрие акаунти на Потребители, ако сметне за необходимо.

Всеки потребител се съгласява, че съобщенията му могат да бъдат прочетени от Мениджъра на общността, за да се провери спазването на Общите условия.

5. Харта за комуникациите на Търговския клуб

Таблиците по-долу предоставят общ преглед на хартата:

ТИП НА СЪОБЩЕНИЯТА

 • Уникално съобщение: Персонализирано съобщение, изпратено до една компания.
 • Целева кампания: Персонализирано или шаблонно съобщение, изпратено до от 1 до 20 СЪОТВЕТНИ компании с конкретна бизнес цел
 • Съобщения за партньорство: Съобщение, изпратено между компании, предоставящи една и съща услуга
 • Масова кампания: Шаблонно съобщение, изпратено до много компании (20+), както подходящи, така и неподходящи за конкретна бизнес цел
 • Реклама: Изпращане на съобщения, обясняващо какво правите, както за подходящи, така и за неподходящи компании. Съобщение, изпратено няколко пъти на един и същ получател.

НАСОКИ ЗА ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ

GUIDELINES FOR EXCHANGING MESSAGES

= съобщение, позволено на платформата
= съобщение, непозволено на платформата 

ОББ и Мениджърът на Общността си запазват правото да въвеждат и прилагат и други правила и/или насоки за публикуване и обмен на съобщения.

Мениджърът на Общността може да бъде потърсен за получаване на разяснения, по повод изпращането на съобщения.

6. Отговорност за Съдържанието

Цялата информация, данни, текст, софтуер, аудио / видео съдържание (включително звук, графики и фото- или видеоматериали и т.н.), или всякакви други материали от всякакъв вид, независимо е изцяло отговорност на потребителя, от когото произхождат.

Потребителите могат (извън Търговския клуб) да влизат в кореспонденция или да участват в бизнес с компании или доставчици въз основа на описанията на продуктите или на услугите, публикувани на Търговски клуб. Всяка такава кореспонденция или бизнес, включително доставката и плащането за стоки и услуги, както и всякакви други условия, срокове, гаранции или представяния, свързани с такава кореспонденция или промоции, са единствено отговорност на съответните потребители, фирми и доставчици.  ОББ не поема никаква отговорност или задължение за която и да е част от такава кореспонденция, промоция и бизнес.

ОББ си запазва правото да откаже, промени или изтрие всяко съдържание, включително, но не само, съдържанието, за което научи и счете, по свое усмотрение, че не отговаря на целта на Платформата или което нарушава настоящите Общи условия или противоречи на приложимото законодателство.

При никакви обстоятелства и по никакъв начин ОББ няма да носи отговорност за съдържанието, включително, но не само, отговорност за евентуални грешки или пропуски в съдържанието или за загуби или щети, понесени в резултат на използването на някое съдържание, публикувано или изпратено по имейл или предавано по друг начин чрез  Търговския клуб.

7. Нарушения на авторски права

ОББ реагира незабавно на искания за неправилна употреба на интелектуалната собственост. Ако смятате, че вашата работа е копирана и е достъпна на Търговския клуб по начин, който представлява нарушение на авторските права, може да уведомите ОББ със следната информация в писмен вид:

1. документални доказателства, че директно сте поискали нарушителят да отстрани съответния материал и / или да прекрати неправомерните дейности;

2. електронен или физически подпис на носителя на авторското право или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика;

3. идентификация на авторското право, за което твърдите, че е било нарушено;

4. идентификация на материала, за който твърдите, че е в нарушение, и достатъчно информация, за да позволи на ОББ да намери материала, включително и пълния URL адрес;

5. Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;

6. декларация от вас, че имате достатъчно основания да смятаме, че спорното използване не е разрешено от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;

7. декларация, че горепосочената информация е точна и че вие ​​сте собственикът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

След получаване на иск за нарушение, ОББ ще разследва и ще предприеме необходимите действия в рамките на разумни граници и при полагане на максимални усилия.

8. Лицензиране и условия, приложими към Съдържание, генерирано от Потребителя

При публикуване на Съдържание, Бизнес клиентът запазва правата си върху съдържанието, и предоставя на  ОББ за цял свят, безвъзмезден, постоянен, неотменим лиценз за публикуване на това съдържание с връзки към пълното съдържание на Търговския клуб, позволява на другите потребители да печатат, преглеждат, достигат до него чрез своя уеб браузър при достъп до Търговския клуб, и/или да го включи в други услуги, свързани с Търговския клуб и да го направи достъпно за потребителите във всякаква форма, медия или технология, която сега е известна, или ще бъде по-късно разработена като Apps, RSS и т.н.

ОББ дава право на Бизнес клиентите и потребителите правото да отпечатват, преглеждат и ползват съдържанието на Търговския клуб (с изключение на Съобщения на потребителя) единствено в рамките на уеб браузър при достъп до ОББ Търговски клуб за лична употреба.

Ако смятате, че някой е злоупотребил с Ваша интелектуална собственост на Търговския клуб, моля да съобщите на tradeclub@ubb.bg.

9. Услуги и рекламни съобщения/линкове от трети страни

Потребителите позволяват на ОББ и на избрани от ОББ трети лица  да ги снабдяват с предизвестия и промоции за съответни свои продукти и услуги. ОББ не носи отговорност за тези дейности на трета страна.

ОББ, както и други потребители или трети лица могат да предоставят връзки към други сайтове („сайтове на трети страни“).  ОББ не упражнява никакъв контрол над тези сайтове на трети страни и уеб-базирани ресурси и не носи отговорност нито за наличието им, нито за точността им, нито за съдържанието, рекламата, продуктите или другите материали в тях. ОББ не носи отговорност, пряко или косвено, за каквато и да е щета или загуба, понесена или претърпяна от някой Бизнес клиент и/или потребител във връзка с тях. Вашият достъп и използване на сайтове на трети страни, включително и информация, материали, продукти и услуги в тях, е единствено на ваш собствен риск.

10. Общи практики по отношение на използването

ОББ може да установи общи практики и ограничения по отношение на ползването на Търговския клуб. ОББ не носи отговорност за изтриването или неуспешното съхраняване на което и да е съобщение или друго Съдържание, поддържани или предавани от Търговския клуб.

11. Освобождаване от отговорност; Опровержение; Ограничения на отговорността

ОББ не носи отговорност за навременността, изтриването, погрешно доставяне или неуспешно съхраняване на комуникациите на някой потребител или настройки за персонализиране. Потребителят разбира и приема, че всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използване на услугата, се извършва по собствена преценка и риск на потребителя и че всеки потребител ще носи цялата отговорност за всички щети на компютърна си система или загуба на данни, което е резултат от изтеглянето на такъв материал.

ОББ изрично отхвърля каквито и да е гаранции от всякакъв вид, независимо дали са преки или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел и ненарушаване. По-конкретно, ОББ не дава гаранция, че:

 • (i) Търговският клуб на ОББ или някаква негова стока или услуга ще отговарят на вашите изисквания,
 • (ii) достъпът на всеки потребител ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен или без грешки, 
 • (iii) качеството на което и да е Съдържание, стока, продукт, услуга, информация или други материали, получени от даден потребител от друг потребител или доставчик, ще отговаря на неговите очаквания,  
 • (iv) грешките в съдържанието и в софтуера ще бъдат поправени.

ОББ не носи отговорност за каквито и да било вреди, щети и пропуснати ползи като, но не само, щети от загуба на стоки, собственост, печалби, репутация, данни в резултат от използването или невъзможността за ползване от потребител да използва  Търговския клуб или услуги в него; в резултат на стоки или услуги, закупени или получени, или получени съобщения, или сделки, сключени в резултат на възможностите на Търговския клуб;  в резултат на неоторизиран достъп или промяна на вашите предавания и данни; или от изявление или поведение на трето лице в Търговски клуб; или на друг въпрос, свързан с  Търговския клуб. 

Никакъв съвет или информация, писмени или устни, получени от даден потребител от или чрез  Търговски клуб не може да представляват някаква гаранция, която не е изрично направена тук. Освен това, нищо тук не може да създаде отношения на агенция, съдружие, съвместно предприятие, служител-работодател или франчайзодател-франчайзополучател от какъвто и да е вид между ОББ и даден Потребител или друго физическо или юридическо лице, нито пък тези Условия за ползване простират правата се на трети лица.

Както беше отбелязано по-горе,  ОББ не контролира и не може да контролира всички действия на потребителите на сайта, доставчиците или трети лица.  ОББ не гарантира непрекъснат или сигурен достъп до Търговски клуб. Планирана и превантивна поддръжка, както и спешна поддръжка, може временно да прекъснат услугите или достъпа до Търговски клуб.

Предходните откази от даване на гаранция и ограниченията на отговорността се прилагат, без ограничение, за вреди или щети, причинени от оперативен неуспех, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне на операция или предаване, компютърен вирус, прекъсване на комуникационна линия, кражба или унищожаване или неоторизиран достъп, промяна или използването на какъвто и да е актив, независимо дали възниква от нарушение на договор, деликатно поведение, небрежност или друго действие или бездействие от ОББ.

Вие давате съгласие да обезщетите ОББ за всички загуби, понесени от ОББ вследствие на искове и претенции от трети лица, дължащи се на нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия от Ваша страна и/или на използването на Търговски клуб.

В случай на несъгласие с настоящите Общи условия, Вие имате право  да закриете профила си по всяко време.

12. Нарушения

Моля, съобщавайте за всякакви нарушения на Условията за ползване (с изключение на искове срещу нарушаване на интелектуална собственост), на tradeclub@ubb.bg

13. Как да се свържете се с нас

Ако имате въпроси или коментари относно тези Условия за ползване , моля, свържете се с нас онлайн на tradeclub@ubb.bg или чрез писмо на адрес:
„Обединена българска банка“ АД, Централно управление, бул. „Витоша“ 89Б, „Милениум център“, 1463 София, България

Terms of Use UBB Trade Club and UBB Trade Resources

I INTRODUCTION

1. Preamble: welcome!

Welcome to the UBB Trade Club internet Platform – an internet based Platform, which offers access to business information to UBB business clients through the “Trade Club” module, as well as access to specialized market and trade information through the “Trade Resources” module.

UBB Trade Club is a community allowing UBB business clients to connect with one another or with business clients from other connected banks. Upon registration and use of the Platform you agree to the Terms of Use herein.

Please note that access to the Platform and registration as further defined and described hereinafter is subject to approval by UBB.

2. Definitions

Business Card: A business card presents the key details of a Company in the directory listing pages of the UBB Trade Club. The Community Manager can edit or remove elements from the business card as deemed necessary.

Business Card Data: Users fill in forms, post links and upload files to create or amend the extended Business Card of their Company in the UBB Trade Club; these constitute the Business Card Data. The extended Business Card is made available by clicking on "discover more" on the Business Card. It shows all details available about a Company. The Community Manager can edit or remove elements from the extended Business Card as deemed necessary.

Community Manager: The Community Manager has the position of building, growing and managing the online community of UBB Trade Club. This service is performed in English. He/she can be reached at tradeclub@ubb.bg.

Company: A UBB business client which has completed the registration process and has been approved by UBB to use the Platform. Users list their Company in UBB Trade Club. There might be several Users for one Company.

Content: Means Business Card Data, User Messages, or any other type of content posted on UBB Trade Club and all communications of/between Users constitute the Content of UBB Trade Club. For the sake of clarity, any reference to content of the Platform, hereinafter, includes Content unless otherwise specified or otherwise required in the light of the specific context.

Controller: Shall have the meaning as defined in the GDPR.

Data Subject: Shall have the meaning as defined in the GDPR.

EE or Export Enterprises: Export Entreprises SA, Société Anonyme with capital of EUR 1.000.370 with headquarters at 1, rue de Stockholm - Paris. Registered with the RCS Paris under the SIREN No: 950571224.

GDPR: Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

UBB: United Bulgarian Bank AD, registered in the Commercial Register kept by the Registry Agency of the Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria with UIC 000694959.

UBB Trade Club Platform: An internet Platform, developed and operated by Export Enterprises on behalf of UBB, providing the capability for UBB business clients, observing these General Terms, through the “Trade Club” module to connect and exchange information amongst themselves and with clients of other banks, and through the “Trade Resources” module to gain access to specialized market and trade information, segmented by country and region. The Platform works in conjunction with similar Platforms developed and operated by Export Enterprises for other banks within KBC Group and the other banks participating in the “Trade Club Alliance” led by Banco Santander, Spain.

Opportunities: Through the “UBB Trade Club” module, the Platform provides an automatic matchmaking script that selects possible counterparts for a Company, based on products traded and topics of interest. This automatic selection is named “Opportunities”. The Community Manager can select and feature possible Opportunities for a Company, based on products traded and topics of interest. This manual selection is named “Selected Opportunities”.

Personal Data: Shall have the meaning as defined in the GDPR.

Processor: Shall have the meaning as defined in the GDPR.

Terms of Use: The present terms and conditions.

User: Natural person who is a registered user of the Platform and who has created a Business Card. A user acts on behalf and for account of his or her Company. Unless otherwise specified or otherwise required in the light of the specific context, any reference to “you” or “User” should be read as a reference to the relevant Company.

User's Message: A communication sent from one User to another User in the UBB Trade Club.

Vendors: UBB may select 3rd party business to business vendors related to international trade services and allow them to propose their services inside UBB Trade Club via promotional messages.

II GENERAL PROVISIONS

1. Access to the Platform

A. Registration

The Platform is exclusively accessible for business customers of UBB . Anyone who desires to access the Platform must register as set forth below and review these terms with the utmost of care, print them, and keep a copy thereof. The Terms of Use are accepted when first accessing the web page and with every visit thereafter. UBB may modify, alter or update these Terms of Use at any time without prior notice, and such modifications shall be effective immediately upon posting of the modified Terms of Use to the Platform unless provided otherwise. Any subsequent use of the Platform shall constitute such User's consent to the modification, alteration or update. When first accessing the Platform via the authentication the customer must enter the required information in the registration form. If this information is inaccurate, incomplete or out of date, access to the Platform may be denied or suspended. After completing the form, new identification data will be created for access, such as user name and password, which may be used exclusively by the customer and those authorised to access the Platform in his or her name (the "User"). This authentication information is personal and confidential. The User agrees to handle it confidentially and never to divulge it to third parties in any form and inform UBB promptly about any use by unauthorised third persons. Access to the Platform and a consultation of the same is possible around the clock, except for the times when upgrades or maintenance procedures are performed, or when there are problems that are attributable to the network providers. Access to the Platform requires the recognition and confirmation of the User that he or she is authorised contractually to represent a client with respect to requests for services and information that he or she could forward. Subject to the foregoing, every User expressly acknowledges that UBB may interrupt at any time without prior notice access to the Platform or delete a personal profile, which has the consequence that the User may no longer take advantage of the services provided in the future.

B. Termination of User's or Company's account and access

UBB retains the right to, at any time, terminate and/or restrict a User's access to the Platform and/or deactivate a representative of a business client without providing an explanation for its decision.

Additionally, UBB retains the right to terminate and/or restrict a User's access to the Platform with one month’s notice to the User sent to the email address provided by the User upon registration to the Platform, without providing an explanation for this decision.

A User's request for termination will result in deactivation but not necessarily deletion of the account.

In case of termination of an access for whatever reason, UBB reserves the right to delete, or not delete, a User's account at its sole discretion, as well as to delete, or not delete, Content at its sole discretion.

2. Information about processing of personal data

When accessing the Platform, the User's Personal Data is necessary for the provision of the services offered through the Platform. The Personal data will be processed for the purpose of registration of User ID's, customization and administration of the services, notification of opportunities for User's Company and information about related banking services. The processed personal data is limited to User's name and firstname (compulsory), email address (compulsory), civility (compulsory), password (compulsory), phone (optional), position (optional).

UBB shall be responsible for the control of the Personal Data on the UBB Trade Club. The UBB Trade Club connects with other bank's trade clubs to form the trade club community. Export Enterprises, a EU-based company, shall act as Processor of the Personal Data. Export Enterprises manages the Platform and will only process Personal Data in accordance with UBB's instructions.

Other Users and other banks that are connected to the EE trade club Platform will not receive User's Personal Data unless the User shares the Personal Data himself. User accepts that Personal Data will be shared outside the European Economic Area in case those Personal Data are placed in a User's Message intended for another User that is not located in the European Economic Area.

More information on how UBB processes personal data, and in particular Data Subject rights, is available in the UBB's Privacy Policy.

3. General Platform content

Any information on this Platform, unless explicitly stated, does not constitute an offer, solicitation to conclude a contract, or a binding obligation, by UBB and is not a recommendation or specification for import / export transactions by customers. The information is not to be considered or used as professional advice from UBB and does not take into account the individual requirements of the Company or User.

4. Liability of UBB

Any services accessible via or through the Platform are offered by EE or third parties. UBB is not a party to any respective relationships between the Users of the Platform. UBB does not warrant and disclaims any responsibility for any damages and/or foregone earnings as a result of any default by a business client or User of the Platform or by a third party. UBB disclaims any responsibility for the accuracy, currency and reliability of information on the Platform, published by the Users or available on other websites outside UBB’s control.

5. Rights to intellectual and industrial property

All content on the Platform is protected by the relevant provisions of Bulgarian law in force for copyright and intellectual and industrial property. Examples of content of the Platform are texts, images, photos, movies, databases, graphics and tables, any arbitrary general graphical and/or textual presentation, methods, processes, functions and software that are used for the functioning of the Platform. Subject to the provisions in the contract terms for specific fee-based services provided by the Platform, it is not permitted to copy and/or reproduce the content of the Platform without the express written permission of UBB completely or partially, temporarily or permanently, in any way or form.

The User agrees to use the data and information exclusively for its own internal purposes and not to share it - neither for payment nor free of charge - with third parties or market it directly or indirectly. Failure to comply with this condition will result in deactivation or deletion of the account and the username, subject to any legal action that UBB could take for the purpose of obtaining compensation claims against the subject who committed the transgression.

Likewise, all trademarks, domain names, business names, companies, logos and inscriptions appearing on the Platform are property of UBB or EE, or at least property of third parties that maintain business relations of different types with UBB or EE, and are therefore protected by the applicable provisions on distinctive marks. Therefore, the reproduction of the same is strictly prohibited in any form or type without express authorisation from UBB or EE and/or the respective legal owner. UBB Trade Club and UBB Trade Resources and the logos included in this Platform are products and service names; they may not be used by any third parties without the express written consent of UBB. It is also strictly forbidden to register the term “Trade Club” or "Trade Resources" under any top-level domain name.

Finally, it is strictly forbidden to use any distinctive marks available on the Platform such as meta-tags or commands in HTML language that, even if they do not change any visuals or formatting of a certain command, give the electronic agents or search engines instructions for an improvement in ranking of another web presence other than the Platform.

6. Availability of the Platform

If any issues arise regarding access or use of the Platform, Users can send an email to the section "Contact us" available on the homepage of the Platform. UBB does not assume responsibility for any damages incurred due to the lack of accessibility to the Platform services or as a result of damage caused by viruses, corrupted files, errors, omissions, interruptions of service, deletion of content, problems with the network, providers or telephone connections and/or telematics connections, unauthorised access, data manipulation, or by malfunction and/or faulty function of the electronic devices of the User.

7. Usage procedures of the Platform

In addition to the above paragraph, UBB declares that the content of the Platform cannot be completely or partially copied, reproduced, republished, charged, transmitted, forwarded or distributed in any form without prior written authorisation from UBB; exceptions include activities such as printing, downloading and viewing a part of the contents of the Platform according to these Terms of Use and subject to the necessity that all information related to the rights of intellectual and/or industrial property rights are respected.

Likewise the content of the Platform may not be fully or partly distributed through communication channels such as the Internet, television or radio systems or any other system without prior written authorisation from UBB.

You agree not to sell, resell, or offer for any commercial purposes, any portion of the Platform, access to the Platform or content without the express written consent of UBB.

The Users are the only ones responsible for the use of the Platform and its content. Therefore UBB cannot be considered in any way liable if the User utilises the Platform or its content illegally.

8. Obligations of the Users of the Platform

All Users who access the Platform declare, implicitly, to be of legal age and agree to not use the Platform and the material that it contains for purposes that are illicit, contrary to current regulations, and/or in violation of third-party rights and to use the Platform only to benefit from the related services in accordance with the Terms of Use.

In addition, all Users who access the Platform agree not to:

(a) modify, breach, disable or damage existing security features on the Platform;

(b) intervene in any way in the navigation of the Platform or in the use of services by attempting – for example only - to overburden the system or Platform itself or to spread viruses;

(c) access any services offered from a Platform other than the homepage of the Platform;

(d) attempt to circumvent the security measures of the Platform or to violate the network in which it occurs by accessing data that are not specifically designed for the Users or probing the security of other networks (e.g. by "port scanning");

(e) carry out any form of network monitoring to intercept data that is not specifically designed for individual Users;

(f) send unsolicited emails including "junk mail" or other advertising materials to those who did not specifically request such. Specifically, Users are expressly forbidden to send unwanted mass emails ("bulk mail"), including commercial e-mail, messages about promotions or information on political or religious surveys;

(g) send or receive information and/or content that is technically harmful (including but not limited to computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data or other malicious software or harmful data); can cause unwarranted interference, incidents or attacks; aims to intercept, or attempts to intercept communications that were transmitted via telecommunications systems; is intended for any type of fraudulent purposes.

All Users agree to inform UBB if they uncover or become aware of any of the above circumstances by filling in the web form under "Contact us" on the homepage of the Platform.

9. Linking and framing

It is not permitted without prior written authorisation from UBB to create links with the homepage or even internal and/or additional pages for the Platform (i.e. "Deep Links"), or to introduce or present the content of the Platform on another Platform ("Framing").

In order to obtain such written authorisation, the interested parties must submit a separate application by filling in the web form under the "Contact us" section on the homepage. Provided the application for creating a link is approved, the applicant will receive a non-exclusive and non-transferable license for the use of the term "Trade Resources", solely for the purpose of providing a hyperlink from the Internet presence of the respective rights holders to the Platform, and any other uses are expressly excluded.

A violation of the terms provided in this paragraph will also be punished according to relevant laws as unfair competition.

10. Cookies

The Platform uses cookies for technical purposes. These cover data on when you access the Platform, any personalized settings, and your browsing behavior. The User will be asked to consent to the use of cookies through a cookie banner. Cookies are necessary to optimize navigation and your browsing experience.

When you enter this Platform, you accept that we can place cookies on your computer or any other device that you use for accessing the Platform.

A cookie is a small text file which is stored on your hard disk by the Platform you visit. The text file contains information and is, among other things, used for supporting the visitor's use of the relevant Platform.

There are two types of cookies. The first type, which is called a persistent cookie, stores a file on your hard disk for a certain period of time. The other type, which is called a session cookie, is only stored temporarily during the time you visit a site.

With regard to the Platform we use both types of cookies to help us make our visit statistics more reliable and to increase the functionality for our users.

A condition for being able to use the Platform's services is that you have accepted the use of session cookies. These cookies enable you to carry out the Platform's services in a simple and smooth way and will disappear when you log off.

If you do not want to accept cookies, you can change the security settings of your browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc).

11. Changes or additions to the Platform

UBB can replace, add, modify and/or amend the Platform and/or its contents as well as its implemented technology at any time without notice and at its own discretion. In this context UBB discloses that such activities may result in a temporary or permanent loss of access to the Platform and/or its content.

12. Governing law and jurisdiction

The Terms of Use shall be governed by the laws of Bulgaria. Any dispute will be brought before the applicable Bulgarian court in Sofia.

13. Notices

Notices regarding the use of the Platform must be sent in writing as a registered letter with return receipt to the following address:
Export Enterprises, 1 rue de Stockholm F-75008 Paris, FRANCE

III SPECIFIC PROVISIONS APPLICABLE TO UBB TRADE CLUB

The following provisions apply to the UBB Trade Club on top of the Terms of Use above. In case of conflict between the two the following special provisions supersede.

1. Functionalities

In practical terms as for the UBB Trade Club:

 • UBB Trade Club is a business community Platform, please behave and respect the members: don't spam, don't steal, don't plagiarize, etc.
 • You are aware that we have the right to moderate, edit and remove contributions, and to remove your account or block your access to the Platform as we may deem necessary.
 • You are aware that the Content you read on UBB Trade Club was posted by fellow Users and may not have been reviewed or edited by the Community Manager at the time you read it.

2. No unlawful or prohibited use

UBB Trade Club is provided solely as a convenience to you. By using UBB Trade Club you warrant that you will not use UBB Trade Club, or any of the Content obtained from UBB Trade Club, for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms or Use.

Without limiting the generality of the foregoing, you agree not to:

1. transmit through UBB Trade Club any unlawful, harassing, libelous, abusive, tortuous, defamatory, vulgar, obscene, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable, threatening, or harmful material of any kind or nature; or material that encourages conduct that could constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any applicable local, state, national or international law or regulation;

2. impersonate any person or entity, including, but not limited to, a UBB Trade Club official or a User, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;

3. upload, post or otherwise transmit any content that you do not have a right to transmit under any law or under contractual or fiduciary relationships, such as inside information, proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under confidentiality agreements;

4. upload, post or otherwise transmit any content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights of any party;

5. upload, post or otherwise transmit any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;

6. interfere with, attempt to gain unauthorized access to, or disrupt UBB Trade Club or computer systems hosting UBB Trade Club;

7. violate any applicable local, state, national or international law;

8. "stalk" or otherwise harass another;

9. copy or transfer any part of UBB Trade Club;

10. promote or provide instructional information about illegal activities, promote physical harm or injury against any group or individual, or promote any act of cruelty to animals; and

11. interfere with another User's use of UBB Trade Club.

3. Users' obligations

They must:

 • Provide true, accurate, current and complete Business Card Data
 • Maintain and promptly update their Business Card Data

Users are wholly and solely responsible for maintaining the confidentiality of their access credentials to UBB Trade Club; they are wholly and solely liable for all activities occurring there under. UBB is not responsible for misuse or misappropriation of any Content a User has posted on UBB Trade Club.

The Community Manager encourages Users to respond to all requests, at least to acknowledge reception, but the Community Manager shall in no case be held responsible for the lack of response. Repeated absence of response by a User can be a reason for removing their account or blocking access to UBB Trade Club as deemed necessary.

UBB cannot and will not be liable for any loss or damage arising from a User's failure to comply with this Section.

4. The Community Manager

The Community Manager has the right to remove/add/make changes to any information on the UBB Trade Club. This information refers to but is not limited to, Business Card Data, Content information and User's Messages. The Community Manager has the right to limit the messages and the interaction of members. The Community Manager, acting under UBB Trade Club, reserves the right, but has no obligation, to monitor disputes between Users and to restrict, suspend, or close accounts if deemed necessary.

Each User agrees that User's Messages may be read by the Community Manager for reasons of checking compliance with the Terms of Use.

5. UBB Trade Club Communication Charter

The below tables provides an overview of the charter:

TYPE OF MESSAGES

 • Unique message : Personalized message sent to one Company/Business client
 • Target Campaign : Personalized or template message sent to between 1-20 RELEVANT Companies/Business clients with a specific business goal
 • Partnership messages : Message sent between same Companies/Business clients providing the same service
 • Mass Campaign : Template message sent to many Companies/Business clients ( 20+ ) both relevant and non-relevant with a specific business goal
 • Advertising : Sending messages explaining what you do to both relevant and non-relevant Companies/Business clients. Message sent multiple times to same recipient

GUIDELINES FOR EXCHANGING MESSAGES

GUIDELINES FOR EXCHANGING MESSAGES

= message allowed on the Platform
= message not allowed on the Platform

Please note that the above tables are only guidelines. UBB and the Community Manager reserve the right to set and implement also other rules and/or guidelines for publishing and exchanging messages.

The Community Manager can be contacted for further information related to the Communication Charter.

6. Content Responsibility

All information, data, text, software, audio/video content (including sound, graphics, and still or moving images, etc.), or any other materials whatsoever, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the User from whom such Content originated.

Users may (outside UBB Trade Club) enter into correspondence with or engage into business with Companies or Vendors based on the products or services descriptions posted on UBB Trade Club. Any such correspondence or business, including the delivery of and the payment for goods and services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such correspondence or promotions, are solely between the corresponding Users, Companies and Vendors. UBB assumes no liability, obligation or responsibility for any part of any such correspondence, promotion and business. It is the sole responsibility of each Company to investigate its commercial counterparty in accordance with normal business practices.

UBB reserves the right to refuse, modify or delete any Content, including but not limited to Content of which it becomes aware and deems, in its sole discretion, that does not fulfill the purpose of the Platform or that violates the Terms of Use or may be otherwise illegal.

Under no circumstances will UBB be liable in any way for any Content, including, but not limited to, liability for any errors or omissions in any Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted to, or emailed or otherwise transmitted via UBB Trade Club.

7. Copyrights

UBB responds promptly to claims of intellectual property misuse. If you believe that your work has been copied and is accessible on UBB Trade Club in a way that constitutes copyright infringement, you may notify UBB with the following information in writing:

1. Documented evidence that you have directly requested the infringing User to remove the concerned material and/or seize the infringing activities;

2. the electronic or physical signature of the owner of the copyright or the person authorized to act on the owner's behalf;

3. identification of the copyrighted work that you claim has been infringed;

4. identification of the material that is claimed to be infringing and information reasonably sufficient to permit UBB to locate the material, including the full URL.

5. your name, address, telephone number, and email address.

6. a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;

7. a statement, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or are authorized to act on the copyright owner's behalf.

After receiving a claim of infringement, UBB will investigate and take appropriate actions within reasonable limits and on a best effort basis.

8. Licensing and terms applying to Users' generated Content

When posting Content, the submitting User retains ownership of his Content and, in exchange for being permitted to use UBB Trade Club and benefit of the services offered through UBB Trade Club, grants to UBB a worldwide, royalty-free, perpetual, irrevocable license to publish such Content there from with links to full content in UBB Trade Club, let other Users print, view, access it in their web browser while accessing UBB Trade Club, and/or to incorporate it in other services related to UBB Trade Club and made it available to the Users in any form, media, or technology now known or later developed such as Apps, RSS feeds, etc.

Subsequently UBB hereby grants the right to Users and Vendors the right to print, view, and perform such Content (excluding User's Messages) solely within a web browser while accessing UBB Trade Club for their personal use.

If you think someone has stolen or misused your intellectual property on UBB Trade Club, please report to tradeclub@ubb.bg.

9. Third party services & promotional messages/links

Users allow UBB as well as selected Vendors to provide them with notices and promotions for their respective products and services. UBB is not responsible for these third-party activities.

UBB, Users or Vendors may provide links to other Platforms ("Third Party Sites"). UBB exercises no control whatsoever over such Third Party Sites and web-based resources and is not responsible or liable for the availability nor the accuracy there of or the content, advertising, products or other materials thereon. UBB shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss incurred or suffered by any User or Company in connection therewith. Your access and use of linked Platforms, including information, material, products and services therein, is solely at your own risk.

10. General practices regarding usage

UBB may establish general practices and limits concerning the use of UBB Trade Club. UBB has no responsibility or liability for the deletion or failure to store any messages or other communications or other Content maintained or transmitted by UBB Trade Club.

11. Indemnity; Disclaimer; Limitations of Liability

Each use of UBB Trade Club is at the User's sole risk. UBB Trade Club is provided on an "as is" and "as available" basis and UBB assumes no responsibility for the timeliness, deletion, mis-delivery or failure to store any User's communications or personalization settings. User understands and agrees that any material and/or data downloaded or otherwise obtained through the use of the service is done at User's own discretion and risk and that each User will be solely responsible for any damage to his or her computer system or loss of data that results from the download of any such material.

UBB expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Specifically, UBB makes no warranty that:

 • (i) UBB Trade Club or any goods or service thereon will meet your requirements,
 • (ii) any User's access will be uninterrupted, timely, secure or error-free,
 • (iii) the quality of any Content, goods, products, services, information or other material obtained by any User from any other User or any Vendor will meet his or her expectations. It is the sole responsibility of each Company to investigate its commercial counterparty in accordance with normal business practices,
 • (iv) any errors in the Content and in the software will be corrected.

UBB shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to damages for loss of goods, property, profits, goodwill, use, data or other intangible losses (even if UBB has been advised of the possibility of such damages), resulting from any User's use or inability to use UBB Trade Club or services thereon; resulting from any goods or services purchased or obtained or messages received or transactions entered into as a result of UBB Trade Club Opportunities (including Selected Opportunities); resulting from any unauthorized access to or alteration of your transmissions or data; or from statements or conduct of any third party on UBB Trade Club; or from any other matter relating to UBB Trade Club.  In no event shall UBB Bank's total cumulative liability to any User or other party under these Terms of Use or otherwise exceed EUR 1000.

No advice or information, whether oral or written, obtained by any User from or through UBB Trade Club shall create any warranty not expressly made herein. Moreover nothing herein shall be deemed to create an agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchisor-franchisee relationship of any kind between UBB and any User or other person or entity nor do these Terms of Use extend rights to any third party.

As noted above, UBB does not and cannot control all the actions of site Users, Vendors or linked third parties. UBB reserves the right to report any malfeasance that comes to its attention to the appropriate authorities. UBB does not guarantee continuous uninterrupted or secure access to UBB Trade Club. Operation of UBB Trade Club may be subject to interference from numerous factors outside UBB's control. Further, scheduled and preventive maintenance as well as required and emergency maintenance work may temporarily interrupt services or access to UBB Trade Club.

The foregoing disclaimers of warranty and limitations of liability apply, without limitation, to any damages or injury caused by the failure of performance, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line failure, theft or destruction or unauthorized access to, alteration of or use of any asset, whether arising out of breach of contract, tortious behavior, negligence or any other course of action by UBB.

You agree to indemnify UBB and hold it harmless for all damages, losses and costs (including, but not limited to, reasonable attorney's fees and costs) related to all third party claims, charges, and investigations, caused by (1) your failure to comply with these Terms of Use, including, without limitation, your submission of Content that violates third party rights or applicable laws, (2) any Content you submit to UBB Trade Club and (3) any activity in which you engage as a result of Opportunities in UBB Trade Club.

In the event you disagree with the Terms of Use, you may close your account at any time and such termination shall be your sole and exclusive remedy.

12. Violations

Please report any violations of the Terms of Use (except for claims of intellectual property infringement) to tradeclub@ubb.bg

13. How to Contact Us

If you have questions or comments about these Terms of Use please contact us online at tradeclub@ubb.bg or by postal mail at:
United Bulgarian Bank, Head Office, 89B “Vitosha” Blvd., “Millennium Center“ , 1463 Sofia, Bulgaria